Tại Đà Nẵng : 05113. 700.800
0905.312.198
Tại Quảng Nam : 0906.687.111

Báo cáo về Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016

Nếu Thấy Hay - Chia Sẻ Ngay

Báo cáo về Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016
Đánh giá bài viết này

Theo CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT BẢO HIỂM Việt Nam, Tổng quan thị trường bảo hiểm 02 tháng đầu năm 2016, Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 2 tháng đầu năm 2016 ước đạt 11.529,45 tỷ đồng, tăng 27,42% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 5.959 tỷ đồng, tăng 19,49% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 5.570,45 tỷ đồng tăng 37,15% so với cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo về Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016
Báo cáo về Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu ước đạt 1.231,47 tỷ đồng, tăng 25,28% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 20,67% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 1.087,74 tỷ đồng, tăng 11,15% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 18,25% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 521,39 tỷ đồng, giảm 4,39% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,75% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 481,38 tỷ đồng, tăng 37,44% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,08% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như SGI (4,37 tỷ đồng, tăng 120,75%), VASS (346,18 tỷ đồng, tăng 99,58%), BHV (30,59 tỷ đồng, tăng 98,04%), GIC (145,84 tỷ đồng, tăng 92,12%), AIG (231,60 tỷ đồng, 89,82%), ABIC (138,97 tỷ đồng, tăng 71,36%), Fubon (49,22 tỷ đồng, tăng 65,40%), Cathay (22,55 tỷ đồng, tăng 58,66%), XTI (44,97 tỷ đồng, tăng 55,62%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (100,52 tỷ đồng, giảm 60,38%), ACE (13,08 tỷ đồng, giảm 24,97%), Bảo Minh (521,39 tỷ đồng, giảm 4,39%), Bảo Việt Tokio Marine (68,10 tỷ đồng, giảm 3,94%), MIC (235,76 tỷ đồng, giảm 1,51%), Liberty (75,27 tỷ đồng, giảm 1,06%).

 

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (1.863,01 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,26%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (1.580,64 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,53%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (1.003,38 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,84%), bảo hiểm cháy nổ (549,32 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,22%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (356,87 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,99%).

 

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 02 tháng đầu năm 2016 là 1.609,13 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 27,00%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (29,74%).

21/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 9 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Bảo Minh (87,70%), PTI (56,85%), Phú Hưng (55,27%).

Bảo hiểm nhân thọ

Tình hình khai thác mới

Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 2.028,8 tỷ đồng tăng 62,57% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (18,51%), Prudential (18,02%), PVI Sun Life (15,99%), AIA (11,89%), Manulife (11,02%), Dai-ichi (9,55%), Generali (5,98%), ACE (3,57%), Hanwha (1,99%), Aviva (1,17%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 49,05%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 37,34%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,47% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,09% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 9,05%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 102,71%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 40,94%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ giảm 5,79%.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 02 tháng năm 2016

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.148.659 hợp đồng, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 5.570,45 tỷ đồng tăng 37,15% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 46,7%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 42,04%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 27,7%, Prudential 24,4%, Manulife 11,2%, AIA 10,8%, Dai-ichi 8,2%, PVI Sunlife 7,3%, ACE 3,6%, Generali 2,3%, Hanwha 1,9%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 02 tháng đầu năm 2016 ước đạt 887 tỷ đồng (tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 664 tỷ đồng (tăng 46,0%), phí bảo hiểm tái thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 223 tỷ đồng (giảm 20,1%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 02 tháng đầu năm 2016 ước đạt 99 tỷ đồng (tăng 48,2% so với cùng kỳ 2015), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 85 tỷ đồng (tăng 46,0%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 14 tỷ đồng (tăng 62,6%).

Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 38.797 tỷ đồng, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.623 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2015 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.174 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu đạt 3.611 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm thị phần 20,5%. Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 16,9% thị phần, PTI đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.469 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,3% thị phần, Bảo Minh đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 7,9% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.183 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 6,7% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2015 như SGI (11 tỷ đồng, tăng 96,7%), Cathay (93 tỷ đồng, tăng 91,7%), BHV (106 tỷ đồng, tăng 87,3%), UIC (309 tỷ đồng, tăng 68,6%), VASS (838 tỷ đồng, tăng 61,9%), GIC (420 tỷ đồng, tăng 52,8%), Phú Hưng (33 tỷ đồng, tăng 50,4%).

DNBH có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2015 là Samsung Vina (426 tỷ đồng, giảm 36,5%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.821 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,0%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (4.239 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,1%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.793 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,9%), bảo hiểm cháy nổ (1.604 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (1.132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2016 ước là 5.327 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 30,2%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2015 (43,9%).

18/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (86,8%), Fubon (82,2%), Liberty (51,0%).

Bảo hiểm nhân thọ

Khai thác mới

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 7.177 tỷ đồng tăng 33,42% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (21,75%), Prudential (18,8%), Manulife (13,87%), Dai-ichi (12,2%), AIA (11,11%), PVI Sun Life (5,23%), Generali (5,14%), Chubb (4,66%), Hanwha (2,42%), Vietinbank Aviva (1,45%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,98%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 40,68%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,36% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 2,07% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,91%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 41,82%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 26,54%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 6 tháng đầu năm, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 279.780 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,54%), tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ năm 2015, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với 256.054 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 38,01%), tăng trưởng 33,7% so với cùng kỳ năm 2015, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 129.330 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 19,2%), giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015, các nghiệp vụ còn lại (hưu trí, trả tiền định kỳ, sinh kỳ và trọn đời) là 8.420 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 1,25%), tăng trưởng 116% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó sản phẩm bảo hiểm hưu trí tăng trưởng trên 100% về số lượng hợp đồng khai thác mới.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 5.964.885 hợp đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 21.173,71 tỷ đồng tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2015. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,63%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 39,95%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt nhân thọ 28,7%, Prudential 25,6%, Manulife 12,3%, Dai-ichi 9,8%, AIA 9,4%, Chubb 4%, PVI Sunlife 2,6%, Generali 2,3%, Hanwha 2%, Prévoir 1,1%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 3.036 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm là 277 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Đăng kí vay ?

Hướng dẫn Rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng

Khuyến Mãi Đang HOT

Hướng dẫn Rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng
Hướng dẫn Rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng
Các khái niệm cần biết trong ngành tài chính - ngân hàng
Lãi suất vay tín chấp 2019 – Vay tín chấp ngân hàng nào tốt nhất 2019 , vay tín chấp ngân hàng nào tốt nhất? 0905 312 198 Tư vấn miễn phí , Vay tiền không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập , Cho vay thế chấp sổ đỏ ( sổ hồng) – 0905 312 198 , Thế chấp sổ đỏ vay được bao nhiêu tiền? Gọi 0905312198 để được tư vấn , VAY TIỀN MUA NHÀ ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG – 0905 312 198 (Mr Hải) , VAY THẾ CHẤP NHANH TẠI ĐÀ NẴNG – 0905 312 198 (Mr Hải) , Thủ tục vay tiền mua nhà, hướng dẫn vay tiền mua nhà, đất. , Rút tiền thẻ tín dụng – Giá thấp nhất Đà Nẵng 2% , Vay vốn ngân hàng không thế chấp – cam kết lãi suất thấp nhất – 0905312198 , Dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng (Dịch vụ thanh toán bằng máy POS) , 0905312198 – Dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng tại Đà Nẵng , 0905312198 – Đáo hạn và rút tiền thẻ tín dụng Đà Nẵng , Nghị định Về tín dụng đầu tư của Nhà nước , HƯỚNG DẪN MUA NHÀ KHI BẠN KHÔNG ĐỦ TIỀN , Rút tiền bằng thẻ tín dụng bằng cách nào? , Minh bạch tài sản, minh bạch tài sản là gì? Làm thế nào để công khai, minh bạch tài sản? , Môi giới bảo hiểm, Môi giới bảo hiểm là gì? , Bảo hiểm phi nhân thọ , Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB ( The Asian Development Bank) , Từ ngày 17/10/2016 – CHO VAY TÍN CHẤP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ , Vay thế chấp tại đà nẵng , Hướng dẫn Rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng , Thủ tục vay thế chấp sổ đỏ, nhà đất , Nên chọn vay tín chấp hay vay thế chấp? , Cho vay hộ kinh doanh tại Đà Nẵng – Lãi suất 0.8% – LH: 0905.312.198 , Rút tiền mặt thẻ tín dụng tại Đà Nẵng. Miễn Phí. Hotline: 0905.312.198 , Vay tiền mặt nhanh ở Đà Nẵng, Quảng Nam , Ngân sách , ngân sách Nhà nước, Tình hình Quản lý ngân sách Nhà nước Việt Nam , Tham nhũng là gì? Biểu hiện của hành vi tham nhũng, Tác hại của tham nhũng , Prudential Finance – Bảo hiểm nhân thọ Prudential – Tập đoàn bảo hiểm Prudential Việt Nam , Ngân Hàng Vpbank – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Tiền mặt là gì? Hướng dẫn thủ tục Vay tín chấp khi nhận lương bằng tiền mặt , Vay tiền xây nhà tại Đà Nẵng, Quảng Nam , hợp đồng vay vốn ngân hàng , Giải ngân là gì? Ví dụ về giải ngân , Chứng khoán là gì ? sàn giao dịch chứng khoán là gì ? , Thị trường tài chính là gì ? Điều kiện cần thiết hình thành thị trường tài chính , Thu nhập cá nhân – Thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân , vay tiền gấp trong ngày tại đà nẵng , Tư vấn vay tín chấp – Câu hỏi thường gặp , Nợ công, Nợ quốc gia, Nợ chính phủ là gì? , Tín dụng ngắn hạn là gì? Phân loại tín dụng ngắn hạn , Vay tiền tín dụng tại Đà Nẵng lãi suất thấp nhất , Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , Sổ đỏ – Sổ đỏ là gì ? Sổ đỏ khác sổ hồng thế nào ? , Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Đà Nẵng , VISA (thẻ tín dụng) , Ngân hàng – Ngân hàng là gì ? , Thẻ tín dụng , Vay tiền không thế chấp, lãi suất thấp tại Đà Nẵng 0905.312.198 , Cho Vay Vốn Tiêu Dùng Tín Chấp – LH:0905.312.198 , Vay tín chấp nhanh tại Đà Nẵng , Nên vay tiền tín chấp tại Đà Nẵng, Quảng Nam ở đâu? LH: 0905.312.198 , Vay vốn ngân hàng , Vay Tiêu dùng Tín chấp cá nhân VPbank , tiêu dùng cá nhân – Tiêu dùng – Người tiêu dùng – Chỉ số giá tiêu dùng , Ngân Hàng HDBank – Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh , Ngân Hàng Agribank – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam , Vay Thế Chấp Ngân Hàng AgriBank , Tài sản – Tài sản là gì ? – Có mấy loại tài sản ? , Vay tín chấp – Vay tín chấp là gì ? , Vay thế chấp , Vốn lưu động – Vốn lưu động là gì? Quản lý vốn lưu động hiệu quả , Luật các tổ chức tín dụng , Bảo hiểm nhân thọ , Vay tín chấp tại Quảng Nam , vay tín chấp đà nẵng hải châu đà nẵng , Ngân hàng thương mại , Nhà đầu tư , Vốn đầu tư , Tổ chức tín dụng , Công ty tài chính , Quy định hoạt động tín dụng , Lãi , tiền lãi, lãi đơn, lãi kép, lãi suất thị trường , Bảo hiểm , Chứng minh nhân dân , Vay Mua nhà , Tiền tệ – Các đơn vị tiền tệ trên thế giới , Lạm phát , Bong bóng kinh tế , Lãi suất , lãi suất là gì ? , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Vay tiêu dùng , Tín dụng là gì ? , Techcombank ,
Vay tín chấp Đà Nẵng Vay tín chấp Đà Nẵng 130 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng 554219 Đà Nẵng , 1000 VND 0905.312.198 Vay tín chấp Đà Nẵng là dịch vụ chuyên làm thủ tục cho vay không cần thế chấp tại Đà Nẵng, chúng tôi chuyên :
 • làm hồ sơ Vay tín chấp
  • 1/ vay tín chấp qua lương
  • 2/ Vay theo bảo hiểm nhân thọ
  • 3/ Vay theo hoá đơn tiền điện
  • 4/ Vay theo thẻ tín dụng
  • 5/ vay theo giấy phép kinh doanh
 • Các ngân hàng cho vay tín chấp
  • 1/ Công ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam
  • 2/ Công Ty TNHH Tài Chính HD SAIGON
  • 3/ Công Ty TNHH MTV Tài Chính VPBank - FE CREDIT
  • 4/ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  • 5/ Ngân hàng TMCP Hàng hải
  • 6/ Ngân hàng TNHH MTV Citibank Việt Nam
  • 7/ Ngân hàng TMCP Phương Đông
vaytinchapdng.com
Hỗ trợ trực tuyến
Tắt