Xác nhận lương dành cho VP Bank

Dưới đây là mẫu Xác nhận lương dành cho VP Bank, tuy nhiên bạn có thể tải nội dung file WORD Tại đây

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc <Công ty>…………………………………………………………………………….

Họ & tên: …………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………. Cấp ngày:……………………….. Nơi cấp:……………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú:………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại nhà riêng:………………………………………. Di động:…………………………………

Hiện đang công tác tại: <Công ty>………………………………………………………………………………

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại công ty:…………………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:……………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………

Hình thức trả lương:         £ Tiền mặt                                    £ Chuyển khoản

                                          Tháng

 

Hình thức thu nhập

Tháng…….. Tháng…….. Tháng……..
Lương thực lãnh ……………… ……………… ………………

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc (hoặc Công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

………, ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của Công ty                                                                  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button